Przedsiębiorstwo
budowlane

Strategia Podatkowa

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 27C USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rok podatkowy 01 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022

Cel sporządzenia informacji podatkowej

Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT to nowoczesne przedsiębiorstwo działające w branży budowalnej. Specjalizuje się w budownictwie przemysłowym oraz mieszkaniowym, co znajduje odzwierciedlenie w wielu zrealizowanych z sukcesem inwestycjach. Dzięki profesjonalizmowi, sprawnemu zarządzaniu i otwartej postawie Firma zdobyła zaufanie znanych na całym świecie marek.

Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT poddając się obowiązkowi sporządzenia niniejszej strategii podatkowej chce wskazać, że w Spółce funkcjonują mechanizmy mające na celu prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych. Celem realizowanej strategii podatkowej jest zapewnienie zgodności podatkowej i rzetelne płacenie podatków.

Zarząd oraz kierownictwo PB AMBIT promuje kulturę etyczną organizacji oraz zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę wewnętrzną realizacji obowiązków podatkowych, w szczególności:

 • dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki;
 • wykazuje proaktywną postawę w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
 • kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych, w szczególności pod względem miejsca siedziby i prowadzonej działalności gospodarczej;
 • inwestuje w poszerzanie wiedzy pracowników z zakresu prawa podatkowego;
 • podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona na podstawie obowiązku zawartego w art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.), za rok podatkowy Spółki rozpoczynający się 01 stycznia 2022 i zakończony 31 grudnia 2022.

 

Procesy i procedury podatkowe

Zachowując należyte standardy postępowania, Zarząd Spółki oraz jej pracownicy w pełni uznają i przestrzegają przepisów prawa podatkowego, analizują nowe przepisy związane z działalnością Podmiotu oraz zarządzają procesami w jednostce, aby zapewnić rzetelne wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

W tym celu wyodrębniono w jednostce dział księgowy, którego zadaniem, obok prowadzenia ksiąg rachunkowych, jest prawidłowe wypełnianie obowiązków wynikających z prawa podatkowego, jak i przekazywanie niezbędnej wiedzy wewnątrz Spółki (m.in. poprzez sprawowanie kontroli, przekazywanie wytycznych lub organizowanie szkoleń podatkowych).

W celu zabezpieczenia właściwej realizacji procesu rozliczenia podatków w Jednostce występują procedury podatkowe, spośród których należy wymienić:

 • Procedura rozliczania i płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników Jednostki;
 • Procedura rozliczania i płatności podatku dochodowego od osób prawnych;
 • Procedura rozliczania i płatności podatku od towarów i usług;
 • Procedura rozliczania i płatności podatku u źródła;
 • Procedura raportowania schematów podatkowych.

Przestrzeganie powyższych procedur ma mitygować ryzyka przeoczenia oraz zapewnić terminowe rozliczenie podatków we właściwej wysokości. Wdrożone i funkcjonujące w Spółce procedury są regularnie monitorowane, a w przypadku wystąpienia takiej potrzeby są aktualizowane w celu dostosowania ich do wymogów biznesowych oraz obowiązujących regulacji prawnych.

Zarząd Spółki, wraz z pracownikami działu księgowości na bieżąco identyfikuje ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności, często przy pomocy zewnętrznych podmiotów profesjonalnych.

Inni pracownicy Spółki, w celu ograniczenia ryzyka podatkowego podejmują także dodatkowe działania:

 • wykonują nadzór stanowiskowy nad działalnością pracowników zgodnie z hierarchią służbową,
 • na bieżąco monitorują i konsultują z działem księgowym zmiany w przepisach prawa podatkowego w szczególności, w zakresie skutków jakie występują w pracy danego działu,
 • zachowują czujność na wszelkie zdarzenia, które mogą rodzić obowiązek raportowania schematów podatkowych,
 • prowadzą szkolenia pracowników.

Zarząd Spółki promuje zachowania etyczne oraz zachęca do transparentności podatkowej. Dzięki temu Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków i optymalizacji podatkowych.

 

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W trakcie roku podatkowego Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym:

 • nie zawarła ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy o współdziałanie,
 • nie zawarła ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego.

 

Realizacja obowiązków podatkowych

W 2022 roku Spółka realizowała obowiązki podatkowe w szczególności dotyczące:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku od towarów i usług,
 • ceł,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportu,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej,
 • opłat środowiskowych,

Spółka uregulowała zobowiązania podatkowe za 2022 r. oraz złożyła w komplecie i terminowo właściwe deklaracje i informacje podatkowe.

W analizowanym roku podatkowym Jednostka nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o zastosowaniu schematu podatkowego (MDR-3).

 

Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi

Suma bilansowa Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 111.484.413,37 zł. Tym samym, w informacji o realizowanej strategii podatkowej Podmiot zobowiązany jest wykazać te transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5.574.220,65 zł.

W 2022 roku Spółka nie przeprowadzała z podmiotami powiązanymi transakcji, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

Jednostka nie posiada podmiotów powiązanych poza terytorium RP oraz nie dokonywała transakcji z osobami niebędących rezydentami podatkowymi RP.

 

Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

W 2022 r. Spółka nie dokonywała działań restrukturyzacyjnych i nie planuje takowych w najbliższej przyszłości.

 

Informacja o złożonych wnioskach

Spółka nie składała w roku podatkowym 2022 wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej,
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • wiążącej informacji stawkowej,
 • wiążącej informacji akcyzowej.

Rozliczenia podatkowe w rajach podatkowych

W 2022 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT Sp. z o.o.
ul. Kąkolewska 21
64-100 Leszno

T. +48 65 538 99 00
F. +48 65 538 99 01

Diament Forbes 2021 whitegazele black

Nasz serwis korzysta z plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Patrz polityka prywatności